Zachowanie

Regulamin zachowania

Postanowienia ogólne

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) – art. 44b ust. 4, 10, art. 44f ust. 2, 3 i 9, art. 44h ust. 1, ust. 7, art. 44i ust. 1 pkt 2, art. 44n ust. 3, ust. 4-5.
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996)
 • Rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534).
 • Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich;
 • pracy zespołu wychowawczego.

Cele punktowej oceny z zachowania

 • Ujednolicenie systemu i kryteriów oceniania zachowania uczniów.
 • Precyzyjne i jasne kryteria oceniania są zrozumiałe dla uczniów oraz wskazują
  im, jakie działania musi podjąć, aby uzyskać daną ocenę.
 • Punktowy system oceniania zachowania jest corocznie przedstawiany i omawiany uczniom oraz rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań.

Zasady oceniania

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania.
 2. 3.Ocena zachowania została podzielona na 3 moduły:
 1. Stosunek do obowiązków szkolnych;
 2. Kultura osobista, normy etyczne i bezpieczeństwo;
 3. Działalność społeczna;

Każdy moduł ma przypisaną wagę, które znajduje się na dole tabeli oceniania zachowania.

Ocenianie zachowania odbywa się na podstawie ilości zdobytych punktów według poniższego wzoru:

SUMA A * 35% + SUMA B * 35% + SUMA C * 30 %

Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje tzw. KREDYT ZAUFANIA w postaci 100 punktów w każdym module. Obliczając KREDYT ZAUFANIA według powyższego wzoru, otrzymujemy końcowe 100 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej z zachowania (ocena wyjściowa).

 1. Zachowanie ucznia ocenia się następująco:
Zachowanie Liczba punktów
wzorowe 200<
bardzo dobre 151-199
dobre 100-150
poprawne 40-99
nieodpowiednie 1-39
naganne <0

 

 1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest systematyczne  dokonywanie wpisów do rejestru ocen zachowania.

Zasady ustalenia oceny zachowania

 1. Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania uczniów oraz procedurami zawartymi w tym regulaminie. Należy:
 • Przedstawić i zapoznać  rodziców na pierwszym zebraniu;
 • Zapoznać uczniów na lekcji wychowawczej (zapis w dzienniku lekcyjnym)
 1. Wychowawca klasy ustala semestralną ocenę zachowania ucznia uwzględniając liczbę punktów zdobytych przez niego w trakcie danego semestru. Ocena roczna z zachowania jest średnią arytmetyczną ilości zdobytych punktów z obu semestrów.
 2. Nauczyciele wychowawcy dokonują ostatecznego podsumowania punktacji na jeden tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w danym semestrze roku szkolnego.
 3. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może obniżyć lub podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.
 4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, zgodnie
  z rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobówoceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 5. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalonaniezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
  od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 8. Gdy uczeń zagrożony jest oceną naganną lub nieodpowiednią, wychowawca podaje ocenę do wiadomości uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego).
 9. Wychowawca klasy informuje o ustalonych ocenach zachowania:
 • innych nauczycieli – oceny zachowania zostają podane na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej;
 • uczniów – wychowawca podaje na godzinie wychowawczej;
 • rodziców – na spotkaniach semestralnych (wywiadówkach).

Szczegółowe kryteria oceny zachowania

 1. Każdy uczeń na początku każdego semestru otrzymuje KREDYT ZAUFANIA w postaci100punktów w każdym z modułów, które są równowartością oceny dobrej z zachowania.
 2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania oblicza wychowawca klasy według poniższego wzoru:

SUMA A * 35% + SUMA B * 35% + SUMA C * 30 %

 1. W szczególnych przypadkach złego zachowania, spowodowania zagrożenia życia i zdrowia swego lub innych osób wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pedagogów, psychologa, dyrektora może obniżyć ocenę klasyfikacyjną zachowania
  bez względu na uzyskaną przez niego liczbę punktów.
 2. W szczególnych przypadkach wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, pedagogów, psychologa, dyrektora może podwyższyć ocenę klasyfikacyjną zachowania bez względu na uzyskaną przez niego liczbę punktów.
 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. Szczegółowe ustalenia dotyczące punktów dodatnich i ujemnych w tabeli zamieszczonej poniżej.

 173 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content