Aktualności

Zapisy do świetlicy szkolnej

Zachęcamy do zapisywania dzieci do świetlicy za pomocą Internetu. W tym celu:
1. Pobierz i wydrukuj kartę zapisu dziecka do świetlicy
2. Wypełnij ją
3. Wyślij skan lub zdjęcie na adres: zs_zimnice@wodip.opole.pl
4. Oryginał przynieś do szkoły w późniejszym czasie (na pierwszą wywiadówkę)
 • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach rannych 7:00-7:30 i po południu w godzinach 12.00 – 15:30
 • W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.
 • O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani pisemnie wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów.
 • Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do świetlicy. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.
 • W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 • Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy
  u wychowawcy (np. do toalety, biblioteki, itp.)
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP itd.
 • Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic, innym osobom dziecko niezostanie wydane.
 • Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela- wychowawcę świetlicy.
 • O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
 • Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od rodziców.
 • Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy 7:00-7:30 i 12:00 – 15:30

 303 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content