Regulamin ZFŚS

Oświadczenie o sytuacji życiowej i materialnej – pobierz
Wniosek o świadczenie z ZFŚS – pobierz

REGULAMIN

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich

Podstawy prawne

Do przepisów regulujących kwestie funduszu należą:

 • ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012r. ( DZ.U z 2012 r. Nr 150, poz. 908 )
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2014 r, poz. 191 i 1198)
 • ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o zawiązkach zawodowych ( DZ.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 234)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( DZ.U. Nr 43, poz. 349 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2012r. Kodeks Pracy
 • obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (ogłoszenie w Monitorze Polskim)

§ 1.

Zasady ogólne

Udzielanie świadczeń ze wspólnego Funduszu Socjalnego będzie następować na jednolitych zasadach dla wszystkich osób uprawnionych.

Przyznanie uprawnionym świadczeń z Funduszu na podstawie Regulaminu, odbywa się na wniosek: samego uprawnionego, pracodawcy, organizacji związkowej i jest uzgadniane ze związkami zawodowymi, w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez pracodawcę.

Komisję Socjalna powołuje Pracodawca. W skład Komisji Socjalnej wchodzą:

 • po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez każdą działającą w szkole organizację związkową
 • dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Radę Pedagogiczną.

Przyznanie usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Rozpatrywanie i kwalifikację wniosków i podań osób uprawnionych do korzystania z usług, świadczeń i dopłat z Funduszu dokonuje Dyrektor Szkoły.

Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy osobom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w ust 4, a ich termin przyznania może być uzależniony również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie.

Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w niższej wysokości od maksymalnych, osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie świadczenia w niższej wysokości nie wymaga od Pracodawcy dodatkowego pisemnego uzasadnienia.

W sytuacji, o której mowa w ust 5, osoba taka może jedynie wystąpić do Pracodawcy z umotywowanym wnioskiem, o ponowne rozpatrzenie jej sprawy.

§ 2.

Tworzenie funduszu

W szkole tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych zwany dalej funduszem, którego źródłami są:

a) odpis podstawowy w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela,
b) odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

Ustawowe odpisy na ZFŚS stanowią jeden fundusz dla wszystkich uprawnionych.

Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

§ 3.

Uprawnieni do korzystania z funduszu

Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są :

 • nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu na podstawie mianowania, umowy o pracę,
 • emeryci i renciści – byli pracownicy którzy rozwiązali umowę z zakładem pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
 • nauczyciele emeryci i renciści, o których mowa art.53 ust.3a Karty Nauczyciela
 • pracownicy niepedagogiczni pozostający w zatrudnieniu,
 • członkowie rodzin pracowników i emerytów / rencistów /-byłych pracowników szkoły
 • pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz w stanie nieczynnym,

Za członków rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt e, uważa się:

 • współmałżonków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
 • pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przejęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka w wieku do lat 18, a jeżeli uczą się i nie pracują – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

c) dzieci do 19 roku życia nigdzie nie zatrudnione, po zmarłym pracowniku, jeżeli jego zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia, a dotychczas pozostawały na jego utrzymaniu.

Z funduszu świadczeń socjalnych nie mogą korzystać:

 • osoby przebywające na urlopach bezpłatnych;
 • osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło;
 • osoby pobierające zasiłek przedemerytalny, przebywających na świadczeniu kompensacyjnym.

§ 4.

Przeznaczenie funduszu

Środki funduszu przeznacza się na finansowanie (dofinansowanie):

 • różnych form krajowego i zagranicznego wypoczynku, np. wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie, dopłaty do wypoczynku dla dzieci, wczasów, sanatorium, turystyki grupowej;
 • działalność kulturalno-oświatową, np. dopłaty do biletów wstępu na imprezy kulturalne, do kina, muzeum, opery; działalność sportowo- rekreacyjną, np. dofinansowanie biletów i karnetów uprawniających do korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych;
 • w ramach działalności wymienionych w ust 2 ze środków Funduszu mogą być finansowane ( dofinansowane) następujące świadczenia w ramach działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej:
 • bilety (karnety) wstępu do kin, teatrów, oper, na występy estradowe, koncerty, wystawy, basen, kort tenisowy, siłownię, itp. – zakupione przez Pracodawcę.
 • dofinasowanie udziału uprawnionych w różnego rodzaju imprezach kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych ( masowe o powszechnej dostępności w tym połączone z poczęstunkiem) organizowanych przez Pracodawcę np.: spotkania integracyjne dla pracowników tym spotkania świąteczne, pikniki z poczęstunkiem, wycieczki rekreacyjno-turystyczne.
 • udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, np. w formie zakupu niezbędnych towarów lub artykułów, lekarstw, bonów towarowych, zapomóg przyznawanych w trudnych sytuacjach życiowych;
 • zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w umowie zawieraną pomiędzy pracodawcą pożyczkobiorcą
 • 6. świadczeń urlopowych nauczycieli, na podstawie art. 53 KN,

§ 5.

Podział funduszu

Wydatkowanie środków z Funduszu, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu (preliminarz ) wprowadzonego prze pracodawcę i stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Przygotowany przez Pracodawcę preliminarz podlega uzgodnieniu z działającą w szkole Komisją Socjalną.

Z funduszu wypłaca się świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Z pozostałej części funduszu, po wypłaceniu świadczeń urlopowych dla nauczycieli, na pozostałe świadczenia.

Kwota pozostała po wypłaceniu świadczeń socjalnych dzielona jest następująco:

 • na dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku
 • na działalność kulturalno-oświatową oraz sportowo – rekreacyjną
 • na bezzwrotną pomoc materialną ( rzeczową lub finansową)
 • zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe

Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi grupami świadczeń w zależności od potrzeb i sytuacji uprawnionych do korzystania z funduszu w danym roku.

Przesunięć tych środków dokonuje Dyrektor Szkoły.

§ 6.

Zasady przyznawania świadczeń z funduszu

Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej należy składać w określonym nieprzekraczalnym terminie w sekretariacie szkoły, na obowiązujących u pracodawcy drukach, przewidzianych w regulaminie.

a). Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja oświadczenie o aktualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej ( na podstawie zeznania rocznego PIT za rok poprzedni )

b). Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w pkt a, lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu w danym roku. W przypadku gdy w złożonej informacji lub wniosku osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń Funduszu nie podała dochodów członków rodziny objętych opieką socjalną, pomoc socjalna dla takiej rodziny będzie ustalana w oparciu o dochody z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego świadczenia.

Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie świadczenia finansowanego z Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku, może żądać, od składającego taką informację lub wniosek, wszelkich dokumentów potwierdzających te dane (np. potwierdzonej przez Urząd Skarbowy kopi złożonego zeznania PIT-37. PIT -36, decyzję o przyznaniu emerytury, renty, zasiłku, itp.)

d). Do końca kwietnia danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży wcześniej nową informację.

e). Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 30 kwietnia, składają taką informację, w terminie do dwóch miesięcy od daty zatrudnienia. Przepisy z ust 1b.stosuje się odpowiednio.

§ 8.

Ustalenia końcowe

Regulamin uzgodniono z przedstawicielem związków zawodowych oraz pracowników.

Podstawą do obliczenia ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu upoważnionego.

Regulamin zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń oraz będzie udostępniany do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.

Dotychczasowy regulamin traci moc z upływem wejścia w życie nowego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 grudnia 2018r.

…………………… …………………. ……………………..

Podpis przedstawiciela podpis przedstawiciela podpis Dyrektora Szkoły

związków zawodowych pracowników

 96 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content