Regulamin ZFŚS

Oświadczenie o sytuacji życiowej i materialnej – pobierz
Wniosek o świadczenie z ZFŚS – pobierz

REGULAMIN
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich

Podstawy prawne

Do przepisów regulujących kwestie funduszu należą:

1. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012r. ( DZ.U z 2012 r. Nr 150, poz. 908 )
2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2014 r, poz. 191 i 1198)
3. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o zawiązkach zawodowych ( DZ.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 234)
4. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( DZ.U. Nr 43, poz. 349 z późniejszymi zmianami)
5. Ustawa z dnia 26 lipca 2012r. Kodeks Pracy
6. obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (ogłoszenie w Monitorze Polskim)

§ 1.
Zasady ogólne

1. Udzielanie świadczeń ze wspólnego Funduszu Socjalnego będzie następować na jednolitych zasadach dla wszystkich osób uprawnionych.
2. Przyznanie uprawnionym świadczeń z Funduszu na podstawie Regulaminu, odbywa się na wniosek: samego uprawnionego, pracodawcy, organizacji związkowej i jest uzgadniane ze związkami zawodowymi, w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez pracodawcę.
3. Komisję Socjalna powołuje Pracodawca. W skład Komisji Socjalnej wchodzą:
a) po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez każdą działającą w szkole organizację związkową
b) dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez Radę Pedagogiczną.
4. Przyznanie usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu Świadczeń Socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.
5. Rozpatrywanie oraz kwalifikację wniosków i podań osób uprawnionych do korzystania z usług, świadczeń i dopłat z Funduszu dokonuje Dyrektor Szkoły.
6. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu są uznaniową formą pomocy osobom znajdującym się w sytuacji, o której mowa w ust 4, a ich termin przyznania może być uzależniony również od wysokości środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Funduszu w momencie ubiegania się o świadczenie.
7. Uznaniowy charakter świadczeń oznacza, że w przypadku odmowy przyznania świadczenia lub przyznania świadczenia w niższej wysokości od maksymalnych, osoba uprawniona nie może dochodzić z tego tytułu żadnych roszczeń. Odmowa przyznania świadczenia lub przyznanie świadczenia w niższej wysokości nie wymaga od Pracodawcy dodatkowego pisemnego uzasadnienia.
8. W sytuacji, o której mowa w ust 5, osoba taka może jedynie wystąpić do Pracodawcy z umotywowanym wnioskiem, o ponowne rozpatrzenie jej sprawy.

§ 2.
Tworzenie funduszu

1. W szkole tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych zwany dalej funduszem, którego źródłami są:
a) odpis podstawowy w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela,
b) odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 5 ustawy o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych,
2. Ustawowe odpisy na ZFŚS stanowią jeden fundusz dla wszystkich uprawnionych.
3. Środki funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

§ 3.
Uprawnieni do korzystania z funduszu

1. Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są :
a) nauczyciele zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu na podstawie mianowania, umowy o pracę,
b) emeryci i renciści – byli pracownicy którzy rozwiązali umowę z zakładem pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
c) nauczyciele emeryci i renciści, o których mowa art.53 ust.3a Karty Nauczyciela
d) pracownicy niepedagogiczni pozostający w zatrudnieniu,
e) członkowie rodzin pracowników i emerytów / rencistów /-byłych pracowników szkoły
f) pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz w stanie nieczynnym,
g) byli pracownicy pobierający świadczenie przedemerytalne, z którymi rozwiązano stosunek pracy bezpośrednio przed przejściem na świadczenie przedemerytalne.

2. Za członków rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt e, uważa się:
a) współmałżonków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne, dzieci przysposobione oraz
przejęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonka w wieku
do lat 18, a jeżeli uczą się i nie pracują – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 25 roku życia.
c) dzieci do 19 roku życia nigdzie nie zatrudnione, po zmarłym pracowniku, jeżeli jego
zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia, a dotychczas pozostawały na jego
utrzymaniu.
d) dzieci wymienione w ppkt.b), jeżeli w stosunku do nich orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez względu na wiek,
3. Z funduszu świadczeń socjalnych nie mogą korzystać:
a) osoby przebywające na urlopach bezpłatnych;
b) osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło;

§ 4.
Przeznaczenie funduszu

Środki funduszu przeznacza się na finansowanie (dofinansowanie):
1. świadczeń socjalnych (pieniężnych lub rzeczowych) w związku z trudną sytuacją materialną, życiową, rodzinną;
2. różnych form krajowego i zagranicznego wypoczynku, np. wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie, dopłaty do wypoczynku dla dzieci, wczasów, sanatorium, turystyki grupowej;
3. działalności sportowo – rekreacyjnej, kulturalno – oświatowej; działalność ta z uwagi na jej otwarty charakter może być sfinansowana z Funduszu w wysokości 100%.
4. bezzwrotnych zapomóg pieniężnych o charakterze losowym lub zdrowotnym
5. zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w umowie zawieraną pomiędzy pracodawcą pożyczkobiorcą
6. świadczeń urlopowych nauczycieli, na podstawie art. 53 KN

§ 5.
Podział funduszu

1. Wydatkowanie środków z Funduszu, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej, odbywa się w każdym roku kalendarzowym na podstawie rocznego planu dochodów i wydatków Funduszu (preliminarz ) wprowadzonego prze pracodawcę i stanowiącego załącznik do Regulaminu.
2. Przygotowany przez Pracodawcę preliminarz podlega uzgodnieniu z działającą w szkole Komisją Socjalną.
3. Z funduszu wypłaca się świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Z pozostałej części funduszu, po wypłaceniu świadczeń urlopowych dla nauczycieli, na pozostałe świadczenia.
4. Kwota pozostała po wypłaceniu świadczeń socjalnych dzielona jest następująco:
a) na dofinansowanie krajowego i zagranicznego wypoczynku
b) na działalność kulturalno-oświatową oraz sportowo – rekreacyjną
c) na bezzwrotną pomoc materialną ( rzeczową lub finansową)
d) zwrotną lub bezzwrotną pomoc na cele mieszkaniowe
5. Dopuszcza się możliwość przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi grupami świadczeń w zależności od potrzeb i sytuacji uprawnionych do korzystania z funduszu w danym roku.
6. Przesunięć tych środków dokonuje Dyrektor Szkoły.

§ 6.
Zasady przyznawania świadczeń z funduszu

1. Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej należy składać w określonym nieprzekraczalnym terminie w sekretariacie szkoły, na obowiązujących u pracodawcy drukach, przewidzianych w regulaminie.
a) Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja oświadczenie o aktualnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej .
Kryterium określającym sytuację materialną uprawnionego jest średni miesięczny dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie.
Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie jest kwotą wynikającą z podzielenia rocznego dochodu brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne uprawnionego oraz członków rodziny będących na jego utrzymaniu, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, z poprzedniego roku podatkowego przez liczbę osób pozostających w tym gospodarstwie oraz podzielenia przez 12 miesięcy.
Dochodem przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej, ubiegającej się o świadczenie z Funduszu, są łączne dochody nieopodatkowane i podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych, uzyskiwane przez uprawnionego oraz członków rodziny będących na jego utrzymaniu, uzyskane z całego roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie oświadczenia o uzyskanych dochodach.
b) Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w pkt a, lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu w danym roku. W przypadku gdy w złożonej informacji lub wniosku osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń Funduszu nie podała dochodów członków rodziny objętych opieką socjalną, pomoc socjalna dla takiej rodziny będzie ustalana w oparciu o dochody z najwyższego progu dochodowego przewidzianego dla danego świadczenia.
c) Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie świadczenia finansowanego z Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku, może żądać, od składającego taką informację lub wniosek, wszelkich dokumentów potwierdzających te dane (np. potwierdzonej przez Urząd Skarbowy kopi złożonego zeznania PIT-37. PIT -36, decyzję o przyznaniu emerytury, renty, zasiłku, itp.)

d) Do końca kwietnia danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną
informację z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży wcześniej nową
informację.
e) Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 30 kwietnia, składają taką informację,
w terminie do dwóch miesięcy od daty zatrudnienia. Przepisy z ust 1b.stosuje się
odpowiednio.

§ 7.
Ustalenia końcowe

1. Regulamin uzgodniono z przedstawicielem związków zawodowych oraz pracowników.
2. Podstawą do obliczenia ulgowych usług i świadczeń stanowi dochód brutto przypadający na osobę w rodzinie wykazany w oświadczeniu upoważnionego.
3. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.
4. Dotychczasowy regulamin traci moc z upływem wejścia w życie nowego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r.

 1,246 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content