Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Postawowa w Zimnicach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zimnicach Wielkich i Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony przed dniem 2020.02.03 posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Badura, szkola@psp-zimnicewielkie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 464 31 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Główne wejście do szkoły znajduje się od strony ulicy Kościuszki. Jest ono na poziomie chodnika i nie posiada progów. Do wejścia od strony podwórka prowadzą 4 stopnie. Do budynku z salą gimnastyczną (klas 1-3) również prowadzą 4 stopnie oraz przystosowany dla osób niepełnosprawnych podjazd.
 • Wszystkie budynki szkoły są dwupoziomowe i nie posiadają wind. Dla osób na wózku dostępne są korytarze i sale lekcyjne na parterze oraz sala gimnastyczna.
 • Szkoła nie posiada dostosowań w postaci informacji głosowych czy pętli indukcyjnych.
 • Szkoła posiada parking przy wejściu głównym, ale brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
 • Brak dostępności tłumacza języka migowego.


Aplikacje mobilne

brak

 1,022 osób odwiedziło naszą stronę

Skip to content